OCENA OGÓLNA - DEMOGRAFIA


Sytuacja Gminy Jaworze na tle grupy porównawczej - DEMOGRAFIA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY

Z punktu widzenia oceny demograficznej gminy należy wskazać, że na tle gmin należących do grupy porównawczej w Gminie Jaworze w 2021 r. nastąpiła korzystna zmiana w zakresie struktury demograficznej mieszkańców, mierzona m.in. wskaźnikiem zastępowalności pokoleń na rynku pracy czy mieszkańcami w wieku poprodukcyjnym. Wskazać należy najwyższe dochody z PIT na mieszkańca w stosunku do gmin o podobnych uwarunkowaniach rozwoju. Bardzo dobrze gmina wypada pod względem wskaźnika frekwencji wyborczej. Dzięki obywatelskiej mobilizacji mieszkańców gminy podczas wyborów prezydenckich (w 2020 r.), gmina uzyskała najwyższą pozycję w na tle grupy porównawczej biorąc pod uwagę wskaźnik frekwencji wyborczej. Na poziomie zbliżonym do średniej kształtuje się wskaźnik przyrostu naturalnego.Wskaźniki w obszarze DEMOGRAFIA