DEMOGRAFIA


Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy na koniec 2021 r.

7 282Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na koniec 2021 r.

7 026


169

Zameldowania na

pobyt stały

147

Wymeldowania

pobytu stałego

53

Liczba

urodzeń

101

Liczba

zgonówW 2021 r. liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w Gminie Jaworze praktycznie nie uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego. Zważywszy na pandemię i największą od kilkudziesięciu lat liczbę zgonów w Polsce jest to pozytywna informacja. Niewielki spadek spowodowany jest znaczną, prawie dwukrotną przewagą liczby zgonów nad liczbą urodzeń. Przyrost naturalny w 2021 r. wyniósł -6,83 w przeliczeniu na 1.000 mieszkańców. Liczba zameldowań na pobyt stały nieznacznie przewyższała liczbę wymeldowań z pobytu stałego.Struktura demograficzna i zmiany ostatnich lat


*dynamika zmian liczby mieszkańców dotyczy mieszkańców zameldowanych na pobyt stały