współpraca z organizacjami pozarządowymi


WARTOŚĆ PRZYZNANYCH ŚRODKÓW

na realizację zadań publicznych

w 2021 r.:

352 778


Program współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2021, zwany dalej „Programem”, został przyjęty w dniu 29 października 2020 r. uchwałą nr XXI/205/2020 Rady Gminy Jaworze.

Należy podkreślić, iż projekt uchwały Rady Gminy Jaworze ws. przyjęcia programu został poddany konsultacjom, które prowadzone były w oparciu o przepisy ustawy, a także postanowienia uchwały nr XXXVIII/303/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projektów aktów prawa miejscowego Gminy Jaworze w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. nr 196 poz. 3001; z 2011 nr 1 poz. 14). Adresatami konsultacji były organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące na terenie Gminy Jaworze działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom realizowanym przez Gminę Jaworze. Projekt programu wraz z ogłoszeniem o konsultacjach został umieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem www.jaworze.bip.info.pl w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”. Uwagi do projektu uchwały można było składać w terminie do dnia 25 października 2020 r. W wyznaczonym dla konsultacji terminie nie zgłoszono żadnych opinii, uwag czy propozycji do projektu uchwały.

Głównym celem programu było zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców gminy oraz wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy gminą, a podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego. Cel ten Gmina Jaworze realizowała głównie poprzez zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.

W 2021 r. współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzona na bazie programu dotyczyła w szczególności realizacji zadań publicznych z zakresu:

 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

 • działalności na rzecz dzieci i młodzieży;

 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

 • ochrony i promocji zdrowia;

 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

 • wspierania działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Należy podkreślić, iż oprócz współpracy prowadzonej na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Gmina Jaworze w roku 2021 zleciła również zadania publiczne z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu - na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 ze zm.).

Ogółem w 2021 r. złożono 24 oferty realizacji zadań publicznych, w tym:

 • 18 w trybie konkursowym,

 • 5 w trybie pozakonkursowym (tzw. „małe granty”),

 • 1 na podstawie ustawy o sporcie.zadania publiczne realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacieZadania publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w szczególności poprzez promowanie wspólnego narodowego lub regionalnego dziedzictwa kulturowego i jego upowszechnianie na terenie Gminy Jaworze

Zadania publiczne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wspierania działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

Zadania publiczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Zadania publiczne w zakresie wspierania działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz wspierania działalności na rzecz osób w wieku emerytalnymzadania publiczne realizowane na podstawie ustawy o sporcieZadania publiczne w zakresie sprzyjania rozwojowiwspółpraca pozafinansowaWspółpraca pozafinansowa odbywała się w szczególności w następujących formach:

  • wzajemne informowanie się i uczestniczenie w procesie planowania kierunków działalności i realizowanych zadań;

  • nieodpłatne promowanie lokalnych organizacji pozarządowych i podejmowanych przez nie przedsięwzięć na łamach gminnego miesięcznika samorządowego „Echo Jaworza”, na stronie internetowej www.jaworze.pl oraz profilu Gminy Jaworze na Facebooku, a także w trakcie gminnych imprez społeczno-kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych;

  • obejmowanie patronatem przez Wójta Gminy Jaworze przedsięwzięć organizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty;

  • nieodpłatne udostępnianie gminnych obiektów (boiska sportowe, hala sportowa, sale konferencyjne, amfiteatr);

  • nieodpłatne wsparcie techniczne realizowanych przez organizacje pozarządowe przedsięwzięć (np. imprezy społeczno-kulturalne i sportowo-rekreacyjne);

  • nieodpłatne doradztwo w zakresie możliwości pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych na działania i inicjatywy podejmowane przez organizacje pozarządowe;

  • współpraca o charakterze organizacyjno-rzeczowym z podmiotami tzw. III sektora, prowadzona przez gminne jednostki organizacyjne oraz samorządowe instytucje kultury.