sprawy społeczne oraz zdrowie


REALIZOWANE PROGRAMY Związane z POMOCĄ SPOŁECZNĄ I ZDROWIEMRealizacja zadań związanych z sprawami społecznymi, rodziną oraz zdrowiem stanowi odzwierciedlenie działań podejmowanych na podstawie polityk programów i strategii przyjętych przez władze Gminy Jaworze. Do najważniejszych z nich należą:

   • Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Jaworze na lata 2014-2022;

   • Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Jaworze na lata 2019-2021;

   • Gminny program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2019-2023;

   • Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2019-2023 w Gminie Jaworze;

   • Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń meningokowych na lata 2029-2023 w Gminie Jaworze;

   • Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

Dokładniejszy opis wskazanych powyżej programów znajduje się w części raportu poświęconej Realizowanym Politykom, Programom i Strategiom.Wysokość zrealizowanych wydatków w ramach pomocy społecznej i wsparcia rodziny:

10 967 250
-0,99%
do roku 2020Stabilny poziom wydatków na pomoc społeczną i wsparcie dla rodziny w 2021 r. wiąże się z utrzymaniem wydatków Gminy Jaworze na wypłatę świadczeń wychowawczych. Dla porównania warto wskazać, że zarówno w 2020 r., jak i w 2021 r. na ten cel wydatkowano blisko 7,9 mln zł. W 2021 r. dokonywano wypłaty świadczeń wychowawczych na podstawie wniosków złożonych w roku 2020. Rozpatrywano również wnioski na nowonarodzone dzieci.


9 487 917

Wysokość wypłaconych świadczeń społecznych

1 039 783

Wydatki na bieżące utrzymanie GOPS

36 933

Wartość zadań związanych

z usługami opiekuńczymi


Świadczenia wsparcia materialnego w 2021 r.

Przyczyny korzystania z pomocy społecznej w 2021 r.


Zakres pomocy społecznej obejmował zadania określone w ustawie o pomocy społecznej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonywał także zadania wynikające z innych aktów prawnych m.in. z ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

W 2021 r. wykonywanie najistotniejszych działań w zakresie pomocy społecznej można było pogrupować według pięciu obszarów:

 • systemu finansowego wsparcia rodzin;

 • pomocy w długotrwałej lub ciężkiej chorobie;

 • likwidacji barier funkcjonalnych dla osób niepełnosprawnych;

 • ograniczaniu skutków bezrobocia;

 • przeciwdziałaniu uzależnieniom.

Najczęściej występującymi powodami korzystania z pomocy społecznej w Gminie Jaworze w 2021 r. były długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność oraz ubóstwo. Należy przy tym zaznaczyć, że rodzina mogła korzystać z pomocy z powodu różnych przesłanek jednocześnie (ta sama rodzina mogła być ujęta w tabeli w pozycjach ubóstwo, bezrobocie i długotrwała lub ciężka choroba). Aby uzyskać pomoc ze strony GOPS rodzina lub osoba ubiegająca się o pomoc musi spełnić co najmniej dwie przesłanki tj. po pierwsze dochód osoby lub rodziny nie może przekroczyć kryterium ustawowego, po drugie musi wystąpić co najmniej jedna przesłanka, o której mowa w ustawie o pomocy społecznej.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Dla porównania warto dodać, że w 2021 r. powody korzystania z pomocy społecznej były podobne do występujących rok wcześniej. W 2021 r. świadczeniami pieniężnymi objęto 60 rodzin, a niepieniężnymi 30 rodzin. Pracę socjalną świadczono wobec 161 rodzin.

Gminny OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Obecna struktura organizacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest odpowiedzią na diagnozowane na przestrzeni wielu lat potrzeby środowiska lokalnego, określone w oparciu o analizę i ocenę występujących zjawisk, powodujących zapotrzebowanie na różne formy wsparcia. Łącznie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2021 r. GOPS wydatkował blisko 11,1 mln zł, z czego większość środków pochodziła ze źródeł zewnętrznych (w głównej mierze w formie dotacji na realizację zadań zleconych).

W trakcie 2021 r. GOPS kompleksowo realizował zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej. Dodatkowo, pozyskano środki ze źródeł zewnętrznych w ramach ogłaszanych konkursów i programów tj. "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023", "Pomoc Żywnościowa", "Opieka 75+", czy "Opieka wytchnieniowa". Ponadto, w ramach prowadzonej działalności statutowej GOPS w swojej bieżącej pracy realizował projekty socjalne i działania środowiskowe, takie przygotowanie paczek świątecznych, a także zapewnienie środków na działalność świetlicy środowiskowej, z której w 2021 r. korzystało 31 dzieci.


wybrane zadania realizowane w ramach pomocy społecznej i wsparcia rodziny w 2021 r.


Posiłek w szkole i w domu

Wsparcie dla mieszkańców Gminy Jaworze polegało na zapewnieniu jednego gorącego posiłku dziennie osobom nie mogącym go przygotować we własnym zakresie ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność, brak środków finansowych czy warunków do przygotowania posiłku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program w dwóch formach tj. w naturze w ramach przyznanego gotowego posiłku, a dla osób wymagających stosowania szczególnej diety w formie zasiłku celowego. Łącznie, programem objętych zostało 87 osób. Z zasiłku celowego skorzystały 32 osoby.

Ogólny koszt programu wyniósł 57.111,25, z czego dotacja z budżetu państwa wyniosła 60% tej kwoty tj. 34.266,71 zł, natomiast udział własny gminy stanowił 40%, tj. kwota 22.844,54 zł.

Posiłek w szkole i w domu - fotografia


Zdjęcie przedstawia wózek z zakupami

pomoc żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu przy współpracy z Parafią Rzymskokatolicką w Jaworzu oraz Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej, realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Głównym celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwo w działaniach pozwalających na kształtowanie nawyków dobrego żywienia. Zadanie Ośrodka podlega na wydawaniu rozpatrywaniu wniosków i wydawania uprawnień do pozyskania powyższej pomocy. Ośrodek wydał skierowania dla 124 osób na pomoc rozdzielaną w 2021 r.


opieka 75+

W 2021 r., GOPS realizował w ramach usług opiekuńczych rządowy Program "Opieka 75+", polegający na zwiększeniu dostępności do usług opiekuńczych dla osób w wieku powyżej 75 roku życia.

W ramach wniosku złożonego do programu, Gmina Jaworze otrzymała dotację w wysokości 50% kosztów realizacji usług dla docelowej grupy odbiorców. W 2021 r. działanie to pozwoliło na objęcie programem "Opieka 75+" 4 osób. Koszt programu wyniósł 7.150,00 zł, z czego z dotacji pochodziło 3.575,00 zł.

Logo programu "Opieka 75+"


Zdjęcie przedstawia dłoń seniora trzymaną przez dłoń osoby młodej.

Opieka wytchnieniowa

Głównym założeniem programu było odciążenie i wsparcie członków rodzin lub opiekunów w codziennych obowiązkach lub czasowego zastępstwa w sprawowaniu opieki nad osobą niepełnosprawną. Dzięki temu wsparciu, opiekunom osób niepełnosprawnych została zapewniona możliwość załatwienia niezbędnych spraw, regeneracji, kontaktów społecznych, czy po prostu odpoczynku.

Świadczenie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej usług opieki wytchnieniowej było realizowane w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. W 2021 r. z tej formy wsparcia skorzystało 12 osób niepełnosprawnych, w tym 5 dzieci, co pozwoliło na zrealizowanie 1.250 godzin opieki.zdrowieOchrona zdrowia to sektor, który często nie charakteryzuje się wysokimi wydatkami, ale pomimo tego, zakres realizowanych zadań pozostaje zróżnicowany. Podstawowe obowiązki gminy w tym zakresie zostały zawarte w ustawie o samorządzie gminnym, która wskazuje, iż zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, wśród których uwzględnia się m.in. sprawy ochrony zdrowia. Jednakże szczegółowe kompetencje określają także inne akty prawne, w szczególności ustawy, które dotyczą przedsięwzięć związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii.

Corocznym przedsięwzięciem realizowanym przez gminę były zadania określone w ramach programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. W założeniu uwzględniał on tworzenie warunków przeciwdziałających problemom związanym z uzależnieniami i przemocą w rodzinie, a także działania na rzecz ograniczenia dostępności do alkoholu oraz profilaktykę uzależnień zarówno wśród dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.

Łączne wydatki w ochronie zdrowia w 2021 r. wyniosły blisko 230 tys. zł, w tym najwyższą kwotę wydatkowano w zakresie przedsięwzięć dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W głównej mierze skupiały się one na zwiększeniu dostępności do instytucji wspomagających proces leczenia oraz rehabilitacji osób nadużywających substancji psychoaktywnych i ich rodzin, a także na poprawie skoordynowanych działań profilaktycznych, informacyjnych, edukacyjnych i szkoleniowych. Pozwoliło to m.in. na dofinansowanie działań profilaktycznych ukierunkowanych na wzmacnianie czynników chroniących, zachęcających do większej aktywności w życiu społecznym, takich jak zajęcia, imprezy, obozy oraz projekty promujące trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu przez rodziny, dzieci i młodzież.

Samodzielny gminny zakład opieki zdrowotnej

Działająca w Gminie Jaworze przychodnia, w ramach działalności statutowej i na zasadach określonych przepisami prawa świadczy usługi głównie dla mieszkańców gminy. W 2021 r., oprócz podstawowego zakresu działalności, obejmującego poradnię internistyczną oraz poradnię pediatryczną, zapewniano również dostęp do badań laboratoryjnych oraz możliwość zaszczepienia przeciw COVID-19.

Przebieg AKCJI SZCZEPIEŃ

Rok 2021 był kolejnym, w którym mieszkańcy Gminy Jaworze zmagali się z epidemią choroby COVID-19. Z tego względu, podjęto realizację działań zmierzających do zapewnienia mieszkańcom dostępności do usług w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia. W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w 2021 r. na terenie Gminy Jaworze dostępne były punkty, w których wykonywano szczepienia przeciwko COVID-19.

Działania wójta, radnych oraz pracowników gminnych instytucji skupiały się na stworzeniu możliwości do zaszczepienia przeciw COVID-19 oraz zaangażowania w akcję promocyjną szczepień przeciw COVID-19. W ramach wysiłków podjętych przez personel Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaworzu przygotowano, uruchomiono i zapewniono funkcjonowanie punktu szczepień. Dodatkowo, dzięki mobilnemu punktowi szczepień, przeprowadzono akcję szczepień przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej. Ponadto, gmina pomagała w realizacji zadań związanych z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Efektem podjętych działań było zaszczepienie ponad 4 tys. mieszkańców Gminy Jaworze.


58% zaszczepionych w pełni w 2021 r.

Grafika "O szczepieniach dr Dzięcioł"
Grafika "Transport do punktu szczepień dla mieszkańców gminy Jaworze".

Na rzecz ochrony zdrowia, w 2021 r. podjęte zostały również inne działania obejmujące współpracę z organizacjami pozarządowymi. Dzięki temu kontynuowano realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej.