REALIZOWANE POLITYKI, PROGRAMY I STRATEGIE


Niniejsza część przedstawia podsumowanie najważniejszych zadań wykonywanych w 2021 r. przez Gminę Jaworze w związku z realizacją lokalnych polityk, programów i strategii.


Spośród wielu uchwał Rady Gminy stanowiących o kierunkach realizacji lokalnych polityk, programów i strategii, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na Strategię Rozwoju Gminy Jaworze, która jest dokumentem o charakterze strategicznym, wyznaczającym główne kierunki rozwoju gminy.


Istotna część zadań wójta w 2021 r. związana była z realizacją i wdrożeniem działań zaplanowanych w licznych dokumentach o charakterze programowym i strategicznym, w tym programom dedykowanym konkretnym zadaniom własnym.18


dokumentów i programów strategicznych gminy było realizowanych w 2021 r.,
w tym:
3

z obszaru

ochrony środowiska

3

z obszaru

pomocy społecznej

2

o charakterze

ogólnym


2

z obszaru

ładu przestrzennego

2

z obszaru

gospodarki komunalnej

3

z obszaru

ochrony zdrowia

1

z obszaru

gospodarki mieszkaniowej

1

z obszaru

rewitalizacji

1

z obszaru

gospodarki energetycznej


Krótki opis realizacjiprogramy o charakterze ogólnymstrategia rozwoju gminy Jaworze

Podstawa prawna: Strategia została przyjęta do realizacji na mocy Uchwały Rady Gminy Jaworze w 2002 r. i była aktualizowana w kolejnych latach przez różnego typu strategie i programy szczegółowe.

Cel: Niniejszy dokument, poprzez powiązanie bezpośrednio z budżetem gminy oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jest jednym z ważniejszych instrumentów działania władz samorządowych. Poszczególne zapisy strategii są odzwierciedleniem aktualnych potrzeb gminy oraz wskazują kierunek działań lokalnych w ujęciu długofalowym. Kluczowym elementem strategii rozwoju jest wizja, która określa docelowy obraz gminy w przyszłości

Realizacja w 2021 r.: W ramach niniejszej Strategii realizowano szereg dokumentów i programów strategicznych, scharakteryzowanych szczegółowo poniżej.

Przewiduje się opracowanie nowej Strategii Rozwoju Gminy Jaworze. Prace w tym kierunku rozpoczną się niezwłocznie po przyjęciu i zatwierdzeniu dokumentów programowych w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2021-2027.

Program współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2021

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXI/205/2020 Rady Gminy Jaworze z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2021.

Cel: Nadrzędnym celem programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą Jaworze i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, służącego diagnozowaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu aktywności społeczności lokalnych.

Realizacja w 2021 r.: W ramach dotacji udzielanych organizacjom pozarządowym w 2021 r. przekazano środki w wysokości 380.968,00 zł. Łącznie przekazano 20 dotacji, dla 15 organizacji pozarządowych. Szczegółowe informacje odnośnie realizacji programu przedstawiono na podstronie niniejszego raportu Współpraca z organizacjami pozarządowymi.programy Z OBSZARU POMOCY SPOŁECZNEJStrategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Jaworze na lata 2014-2022

Podstawa prawna: Strategia została przyjęta do realizacji na mocy Uchwały Nr XXVIII/250/13 Rady Gminy Jaworze z dnia 22 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Jaworze na lata 2014-2022.

Cel: Niniejszy dokument strategiczny ukazuje najważniejsze problemy społeczne występujące w Gminie Jaworze, takie jak bezrobocie, niepełnosprawność, uzależnienia, ubóstwo, bezdomność, przemoc w rodzinie, przestępczość

Realizacja w 2021 r.: W 2021 r. pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzu objętych było 161 rodzin. Pomoc materialną świadczono dla 89 osób z 73 rodzin.

Szczegółowe informacje odnośnie działań podejmowanych w 2021 r. w obszarze pomocy społecznej przedstawiono także na dedykowanej podstronie raportu Sprawy społeczna oraz zdrowie.

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Jaworze na lata 2019-2021

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr IV/45/2019 Rady Gminy Jaworze z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Jaworze na lata 2019-2021.

Cel: Nadrzędnym celem programu jest stworzenie spójnego systemu wsparcia rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Jaworze, które przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Realizacja w 2021 r.: W ramach niniejszego programu, realizowano m.in. następujące zadania:

 • współfinansowano pobyt 7 dzieci w rodzinie zastępczej;

 • objęto 8 rodzin pomocą asystenta rodziny

 • zorganizowano 4 posiedzenia Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego i 148 spotkań grup roboczych;

 • założono 10 nowych Niebieskich Kart.

Gminny program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2019-2023

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr III/33/2018 Rady Gminy Jaworze z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023.

Program "Posiłek w szkole i w domu".

Cel: Celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.

Realizacja w 2021 r.: W 2021 r. z pomocy skorzystało 87 osób, w tym z posiłków - 19 osób, z zasiłków - 32 osób i ze świadczenia rzeczowego - 17 osób. Koszt programu wyniósł 57.111,25 zł, z czego 34.266,71 zł pochodziło z dotacji z budżetu państwa.programy Z OBSZARU OCHRONY ZDROWIAGminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXIII/223/2020 Rady Gminy Jaworze z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 (z późn. zm.).

Cel: Dokument obejmuje działania profilaktyczne oraz zmierzające do minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych, które są skutkiem nadużywania alkoholu. Niniejszy program ma także na celu podniesienie wiedzy mieszkańców w zakresie problemów związanych z używaniem środków psychotropowym oraz udzielenie pomocy osobom i rodzinom, które zmierzają się z problemem narkomanii. Ważnym elementem programu jest także prowadzenie działań profilaktycznych w placówkach oświatowych gminy.

Realizacja w 2021 r.: W ramach niniejszego programu, realizowano m.in. następujące zadania:

 • prowadzenie poradnictwa specjalistycznego i działania interwencyjno-wspierające dla członków rodzin, w których występują problemy alkoholowe, uzależnień, w zakresie przemocy w rodzinie lub zagrożonych przemocą, w tym Punkt Konsultacyjny GKRPA ( z poradnictwa skorzystało 40 osób, udzielono 84 porady);

 • finansowanie zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego - świetlicę prowadzoną przez GOPS w Jaworzu (zajęciami objęto 31 dzieci);

 • dofinansowanie diagnozy i szkolnych programów profilaktycznych dla uczniów z zakresu uzależnień i przemocy oraz warsztatów szkoleniowych i konferencji dla nauczycieli i rodziców (zrealizowano 1 program profilaktyczny dla 108 odbiorców):

 • dofinansowanie wypoczynku dzieci w czasie ferii zimowych;

 • dofinansowanie „Dnia Sportu Szkolnego” w szkołach podstawowych w Jaworzu;

 • sfinansowanie szkoleń dla personelu medycznego w obszarze rozpoznawania osób pijących alkohol ryzykownie lub szkodliwie oraz w obszarze FAS;

 • realizacja programu profilaktycznego - Szkoła dla Rodziców i Wychowawców;

 • sfinansowanie płatnych profilaktycznych patroli Policji w okresie letnim na terenie Gminy Jaworze;

 • wspomaganie działań ukierunkowanych na edukację publiczną w obszarze profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych, promocja zdrowego stylu życia;

 • dofinansowanie działań profilaktycznych harcerskich drużyn w szkołach Gminy Jaworze;

Kolaż zdjęć
 • prowadzenie dyżuru przez członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w punkcie informacyjno-wspierającym ds. uzależnień;

 • zakup usług szkoleniowych dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych osób pracujących w sferze problematyki alkoholowej i przemocy w rodzinie.

Na realizację działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi przeznaczono środki w wysokości 170.464,47 zł. Na zwalczanie narkomanii wydatkowano 9.235,76 zł.

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń meningokowych na lata 2019-2023 w Gminie Jaworze

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XI/119/2019 Rady Gminy Jaworze z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2019-2023 w Gminie Jaworze.

Cel: Głównym celem programu jest zwiększenie skuteczności zapobiegania zakażeniom meningokokowym poprzez zaszczepienie szczepionką przeciwko Neisseria meningitidis minimum 50% populacji docelowej dzieci urodzonych w latach 2018-2022 (po 12 miesiącu życia).

Realizacja w 2021 r.: W ramach niniejszego programu, prowadzono działania informacyjne przez realizatora programu - Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jaworzu. W 2021 r. zaszczepiono 10 dzieci.

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2019-2023 w Gminie Jaworze

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XI/118/2019 Rady Gminy Jaworze z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2019-2023 w Gminie Jaworze

Cel: Głównym celem programu jest poprawa profilaktyki pierwotnej zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w latach 2019-2023r. poprzez zaszczepienie przeciwko HPV minimum 20% populacji dziewcząt i chłopców w 11 r.ż. zameldowanych na terenie Gminy Jaworze.

Realizacja w 2021 r.: W 2021 r. program nie został uruchomiony z uwagi na brak szczepionek na polskim rynku.programy Z OBSZARU ŁADU PRZESTRZENNEGOStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaworze

Podstawa prawna: Studium zostało przyjęte do realizacji na mocy Uchwały Nr Nr XXXIV/179/01 Rady Gminy Jaworze z dnia 19 lipca 2001 r. (z późn. zm.)

Cel: Niniejszy dokument określa politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia studium są wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Realizacja w 2021 r.: W 2021 r. podjęto Uchwałę Nr XXIV/234/2021 Rady Gminy Jaworze z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaworze. Zmiana studium dotyczy części obszaru gminy ograniczanego granicami działki o numerze ewidencyjnym 181/64 zlokalizowanej w Jaworzu i przeprowadzana jest w celu lokalizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Jaworze.

Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Jaworze

Podstawa prawna: Dokument został przyjęty do realizacji na mocy Zarządzenia nr 61/2013 Wójta Gminy Jaworze z dnia 5 września 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Jaworze.

Cel: Celem programu jest prowadzenie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu Gminy Jaworze na potrzeby rozpoznania zasobu zabytkowego gminy.

Realizacja w 2021 r.: W 2021 r. nie wprowadzano zmian w obowiązującej, Gminnej Ewidencji Zabytków.programy Z OBSZARU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ i energetycznejWieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jaworze na lata 2021-2025

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXVI/248/2021 Rady Gminy Jaworze z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jaworze na lata 2021-2025.

Cel: Program ma na celu tworzenie warunków, które zapewnią mieszkańcom zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Podejmowane działania pozwalają utrzymać w należytym stanie technicznym zasób mieszkaniowy Gminy Jaworze, przede wszystkim poprzez realizację planu remontów i modernizacji.

Realizacja w 2021 r.: W ramach niniejszego programu realizowano bieżące utrzymanie prawidłowego stanu technicznego budynku, wykonywane w oparciu o roczne i pięcioletnie przeglądy techniczne lokali i budynków przy uwzględnieniu środków finansowych gminy.

Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jaworze”

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXXVII/286/2018 Rady Gminy Jaworze z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jaworze”.

Cel: Celem dokumentu była ocena stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Realizacja programu ma umożliwić zabezpieczenie zapotrzebowania w energię na rynku lokalnym gminy oraz każdego z odbiorców, w tym wykorzystanie istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii.

Realizacja w 2021 r.: W ramach niniejszego programu, prowadzono przebudowę kotłowni oraz wymianę instalacji wewnętrznej C.O. w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzu.programy Z OBSZARU GOSPODARKI KOMUNALNEJProgram opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2021 r.

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXIX/282/2021 Rady Gminy Jaworze z dnia 16 września 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2021 r.

Cel: Program ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych i gospodarskich oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim. Zadaniem programu jest także wyłapywanie zwierząt i doprowadzenie ich do schroniska oraz ograniczenie niekontrolowanego rozrodu zwierząt i edukację społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach zwierząt.

Realizacja w 2021 r.: Podpisano porozumienie międzygminne z Miastem Bielsko-Biała dotyczące zadań publicznych związanych z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Jaworze na podstawie art. 74 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, na podstawie którego Miejskie Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Bielsku-Białej prowadziło zadania związane z:

 • zapewnieniem miejsca w schronisku;

 • gotowość do interwencji oraz do odbioru żywych zwierząt z terenu gminy;

 • adopcja, prowadzenie profilaktyki zwierząt;

 • implantacja bezdomnych zwierząt;

 • sterylizacja, kastracja, przyjmowanie ślepych miotów psów i kotów.

Ponadto w ramach programu realizowano zakup karmy dla kotów wolnożyjących (wydawana w okresie od miesiąca listopada do marca) oraz prowadzono sterylizację i kastrację kotów wolnożyjących.

Zdjęcie kota.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w Gminie Jaworze na lata 2021-2024

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXII/217/2020 Rady Gminy Jaworze z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w Gminie Jaworze na lata 2021-2024.

Cel: W ramach sporządzonego dokumentu określono planowane inwestycje i poziom nakładów planowanych na ich realizację, uzasadnienie konieczności ich realizacji oraz określenie zakresów rzeczowych prac nakładów finansowych na planowane prace.

Realizacja w 2021 r.: W ramach niniejszego programu, zmodernizowano sieć wodociągową w rejonie ulicy Kwiatowej wraz z przyległymi ulicami bocznymi. Zadanie zostało zrealizowane przez AQUA S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (operator sieci wodno-kanalizacyjnej oraz dostawca wody na terenie Jaworza).programy Z OBSZARU OCHRONY ŚRODOWISKAProgram Ochrony Środowiska dla Gminy Jaworze na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2030

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXXIII/317/2021 Rady Gminy Jaworze z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jaworze na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2030.

Zdjęcie kotła do ogrzewania centralnego.

Cel: Niniejszy program, będący podstawowym narzędziem prowadzenia polityki ekologicznej, ma na celu poprawę stanu środowiska oraz zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi. Podejmowane zadania mają zapewnić skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją.

Realizacja w 2021 r.: W 2021 r. trwało opracowanie niniejszego programu, został on uchwalony z końcem roku. Rozpoczęcie działań związanych z realizacją programu nastąpi od 2022 r.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jaworze

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XVI/132/2016 Rady Gminy Jaworze z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jaworze.

Cel: Niniejszy program ma na celu zaplanowanie bezpiecznego dla zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego usunięcia wyrobów zawierających azbest z obszaru gminy.

Realizacja w 2021 r.: Zgodnie z realizacją programu usuwania azbestu w roku 2021 z terenu Gminy Jaworze usunięto 13,62 Mg wyrobów zawierających azbest.

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jaworze

Podstawa prawna: Plan został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XVI/131/2016 Rady Gminy Jaworze z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jaworze”. Plan został uszczegółowiony na mocy Uchwały Nr XLI/311/2018 Rady Gminy Jaworze z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie uszczegółowienia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jaworze.

Cel: Niniejszy dokument wyznacza kierunki i działania zmierzające do redukcji emisji gazów cieplarnianych, poprawy efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Podejmowane działania dotyczą przede wszystkim zadań związanych z transportem, oświetleniem ulicznym, budownictwem publicznym, gospodarką przestrzenną oraz produkcją energii elektrycznej i ciepła.

Program " wymiana pieca c.o. szkoła podstawowa nr 2 - Jaworze"

Realizacja w 2021 r.: W ramach niniejszego planu, realizowano następujące zadania:

 • rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez przebudowę budynku wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia;

 • przebudowa kotłowni oraz wymiana instalacji wewnętrznej c.o. w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzu.


programy Z OBSZARU REWITALIZACJI


Lokalny Program rewitalizacji

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXXVI/276/2018 Rady Gminy Jaworze z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Jaworze na lata 2017-2023.

Cel: Celem programu jest realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które wpłyną na poprawę jakości życia mieszkańców.

Realizacja w 2021 r.: W ramach niniejszego programu zrealizowano zadanie pn. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez przebudowę budynku przy ul. Zdrojowej 30 w Jaworzu wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczeni.