INWESTYCJE


Wartość zrealizowanych wydatków majątkowych

w 2021 r.:

8 676 920
+64,43%
do roku 2020


Główne kierunki wydatków majątkowych Gminy Jaworze w 2021 r.

Łączne wykonanie wydatków majątkowych Gminy Jaworze w 2021 r. wyniosło 8,7 mln zł.

Poziom wykonania wydatków majątkowych w gminie wyraźnie wskazuje jej priorytetowe kierunki rozwoju. Połowa wydatków majątkowych w 2021 r. była skoncentrowana na gospodarce mieszkaniowej (głównie w związku z przebudową budynku przy ul. Zdrojowej 30). Kolejnymi wiodącymi obszarami wydatków majątkowych były transport i łączność oraz oświata i wychowanie.

Poniżej przedstawiono wykaz zadań zrealizowanych w 2021 r. w poszczególnych obszarach funkcjonowania gminy z uwzględnieniem wykonanych kwot. Wykaz oraz szczegółowa informacja opisowa dotycząca realizacji wskazanych zadań została zawarta również w sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu za 2021 r.INWESTYCJE W gospodarkę mieszkaniową

Łączna wartość wykonania zadań: 4.123.507,92Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez przebudowę budynku przy ul. Zdrojowej 30 w Jaworzu wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia

Wartość wykonania w 2021 r.: 2.868.311,71 zł

Projekt rewitalizacji obszarów zdegradowanych polegał na przebudowie budynku przy ul. Zdrojowej 30 w Jaworzu celem utworzenia w nim Centrum Usług Społecznych.

W ramach inwestycji wykonano niezbędne prace budowlane, remontowe i wykończeniowe (wraz z wbudowaniem zachowanych elementów zabytkowych budynku). Inwestycja, poza walorami związanymi z działaniami w zakresie usług społecznych, przywróciła dawny blask zabytkowemu obiektowi, który usytuowany jest w centrum miejscowości.

Inwestycja wsparta środkami pochodzącymi z Budżetu Państwa oraz środkami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) - oś priorytetowa X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna.

Zdjęcie przedstawia Dom Zdrojowy w Jaworze.

Dom Zdrojowy po rewitalizacji


W ramach inwestycji z zakresu gospodarki mieszkaniowej realizowano także:

 • zakupy i wykupy gruntów - 1.210.086,21 zł,

 • modernizację budynku nr 111 przy ul. Zdrojowej - 34.310,00 zł,

 • instalację odgromową na budynkach nr 117 - 10.800,00 zł.INWESTYCJE W transport i łączność

Łączna wartość wykonania zadań: 2.176.729,36Przebudowa drogi publicznej nr 672 018S ul. Kalwaria w Jaworzu

Wartość wykonania w 2021 r.: 1.876.743,64

W ramach inwestycji przebudowano cały odcinek drogi ul. Kalwaria o długości 1.084 mb. Przebudowa drogi polegała na przebudowie konstrukcji jezdni wraz z przebudową skrzyżowań z drogami bocznymi o nawierzchni bitumicznej i gruntowej i przebudową poboczy. W ramach zadania wykonano również odwodnienie pasa jezdnego oraz przyległych terenów przy pomocy urządzeń odwadniających i istniejących wylotów do rowów melioracyjnych.

Celem zadania było usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu samochodowego i pieszego. Inwestycja wsparta środkami finansowymi w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Zdjęcie przedstawia stróżowanie dróg.
Zdjęcie drogi biegnącej wzdłuż drzew.
Zdjęcie chodnika i drogi.
Zdjęcie tabliczki "Dofinansowani ze ŚPFC" stojącej przy drodze.


W ramach inwestycji z zakresu transportu i łączności realizowano także:

 • zadanie "Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Jaworze" - 122.051,09 zł,

 • modernizację ul. Średniej w Jaworzu poprzez wprowadzenie wnioskowanych oddolnie innowacyjnych i ponadstandardowych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego - 19.680,00 zł

 • budowę parkingu przy ul. Wapienickiej w Jaworzu - 147.600,00 zł,

 • budowę infrastruktury parkingowej przy parkingu gminnym obok budynku Pod Goruszką - 10.654,63 zł.INWESTYCJE W oświatę i wychowanie

Łączna wartość wykonania zadań: 1.037.026,38Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2

Wartość wykonania w 2021 r.: 770.203,21 zł

Główną inwestycją w gminne szkoły podstawowe była przebudowa kotłowni oraz wymiana instalacji wewnętrznej c.o. w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzu.

W ramach inwestycji zmodernizowano kotłownię poprzez demontaż pieców na paliwo stałe i montaż 3 kondensacyjnych kotłów gazowych o mocy 50 kW każdy wraz z robotami elektrycznymi, ogólnobudowlanymi i demontażowymi w obrębie źródła ciepła oraz rozruchem technologicznym.

Wymieniono całą instalację c.o. na obiekcie wraz z wykonaniem osłon grzejnikowych. Wykonano nowe przyłącze gazowe wraz z przebudową skrzynki przyłączeniowej. Osiągnięty został założony efekt ekologiczny polegający na zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery: pył-691 kg/a, SO2-322 kg/a, NOx-8 kg/a, CO-1.291 kg/a, CO2-37.446 kg/a, b-a-p-0,4 kg/a.

Inwestycja została wsparta środkami finansowymi pochodzącymi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Zdjęcie przedstawia kondensacyjne kotły gazowe.
Zdjęcie trzech kotłów gazowych.


W ramach inwestycji z zakresu oświaty i wychowania realizowano także:

 • modernizację pomieszczeń administracyjnych Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzu (CUW) - 30.400,00 zł,

 • modernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzu - 151.999,18 zł,

 • modernizację pomieszczeń i wentylacji kuchni Przedszkola nr 2 w Jaworzu - 34.999,99 zł,

 • budowę przyłącza gazu do kuchni Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzu - 16.236,00 zł,

 • projekt dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 2 w Jaworzu - 14.000,00 zł,

 • budowę podjazdu dla uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzu - 19.188,00 zł.INWESTYCJE W turystykę

Łączna wartość wykonania zadań: 590.028,41Modernizacja Amfiteatru w Jaworzu celem zwiększenia potencjału gminy w zakresie turystyki kulturalnej Subregionu Południowego Województwa Śląskiego

Wartość wykonania w 2021 r.: 590.028,41 zł

W ramach przedmiotowego zadania zrealizowano następujący zakres prac:

 • remont pomieszczeń garderoby I i II (wykonanie podwieszonych sufitów wraz z pełną wymianą instalacji elektrycznej, wymiana oświetlenia, wykonanie podłogi z płytek ceramicznych, remont stolarki okiennej i wymiana stolarki drzwiowej),

 • remont sceny głównej Amfiteatru (wyrównanie podłoża sceny oraz wyprofilowanie spadków, wykonanie antypoślizgowej posadki epoksydowej, zmiana układu komunikacyjnego sceny poprzez rozbiórkę niefunkcjonalnych ścianek działowych, zwiększenie dostępu do sceny poprzez budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wymiana stolarki drzwiowej),

 • remont instalacji elektrycznej (nowa instalacja elektryczna i niskoprądowa, wymiana rozdzielni, nowa instalacja oświetleniowa na obiekcie, montaż nowych gniazd wtykowych),

 • remont dachu (wzmocnienie konstrukcji dachu oraz wymiana poszycia dachowego),

 • dostawa nowego podestu scenicznego oraz ścianek działowych (elementy składane dają możliwość dostosowania do aktualnego zapotrzebowania).

Zrealizowane powyższe prace pozytywnie wpływają na jakość funkcjonowania obiektu jaworzańskiego amfiteatru. Zadanie uzyskało pomoc finansową w formie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Śląskiego w ramach Śląskiego Pakietu dla Turystyki w 2021 r.

Modernizacja Amfiteatru w Jaworzu (1).
Modernizacja Amfiteatru w Jaworzu (3).
Modernizacja Amfiteatru w Jaworzu (2).Pozostałe inwestycjeGospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wartość wykonania w 2021 r.: 381.705,32

W ramach obszaru wykonano:

 • modernizację placów zabaw - 82.316,52 zł,

 • zakup traktora dla referatu Obsługi Techniczno-Gospodarczej - 219.381,30 zł,

 • zakup samochodu - 80.007,50 zł.


Administracja publiczna

Wartość wykonania w 2021 r.: 154.453,60 zł

W ramach obszaru wykonano:

 • archiwum zakładowe Urzędu Gminy - 68.351,14 zł,

 • zakup i montaż centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy Jaworze - 17.960,46 zł,

 • Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - 68.142,00 zł.


Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wartość wykonania w 2021 r.: 114.519,00

W ramach obszaru wykonano:

 • wpłatę dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych - 30.000,00 zł,

 • wpłatę dla Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych - 20.000,00 zł,

 • dotację celową dla OSP Jaworze na dofinansowanie kosztów zakupu zbiornika do samochodu bojowego - 34.999,00 zł,

 • monitoring wizyjny wraz ze światłowodem - 29.520,00 zł.


Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wartość wykonania w 2021 r.: 79.000,00

W ramach obszaru realizowano:

 • wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - dotacja na inwestycje - 18.000,00 zł,

 • ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami poprzez dotację na inwestycje - 25.000,00 zł,

 • modernizację mostków w amfiteatrze - 36.000,00 zł.


Kultura fizyczna

W tym obszarze dokonano wyłącznie zakupu traktorka - kosiarki do utrzymania obiektów sportowych o wartości 19.950,00 zł.