INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA


REALIZOWANE PROGRAMY Związane z infrastrukturą i GOSPODARKĄ KOMUNALNĄRealizacja zadań związanych z ochroną środowiska stanowi odzwierciedlenie działań podejmowanych na podstawie polityki programów i strategii przyjętych przez władze Jaworza. Do najważniejszych z nich należą:


  • Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jaworze na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2030;

  • Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jaworze na lata 2021-2025;

  • Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w Gminie Jaworze na lata 2021-2024;

  • Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jaworze;

  • Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jaworze.


Dokładniejszy opis wskazanych powyżej programów znajduje się w części raportu poświęconej Realizowanym Politykom, Programom i Strategiom.WODA I ŚCIEKI203 tys.

m3 sprzedanej wody

pitnej dla mieszkańców

0,5 km

nowej sieci

wodociągowej

56 szt.

nowych przyłączy wodociągowych

76,8%

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci wodociągowej

227 tys.

m3 odebranych ścieków

od mieszkańców

0 km

nowej sieci

kanalizacyjnej

42 szt.

nowych przyłączy kanalizacyjnych

57,9%

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci kanalizacyjnejODPADY KOMUNALNEwydatki na gospodarkę odpadami w 2021 r.

2 307 431

-8,38%

do roku 2020


Bilansowanie systemu w 2021 r.


W 2021 r. system gospodarki odpadami był zbilansowany. Różnica między dochodami, a wydatkami opiewała na kwotę 62.880,04 .

W 2021 r. na terenie Gminy Jaworze obowiązywały stawki za odbiór odpadów komunalnych w wysokości:

  • 30,00 zł od mieszkańca w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych selektywnie;

  • 90,00 zł od mieszkańca w przypadku odpadów zbieranych w sposób nieselektywny.


Obowiązywało również zwolnienie dla właścicieli nieruchomości, którzy kompostują odpady w kompostowniku przydomowym w wysokości 3,00 zł od mieszkańca.

Należy nadmienić, że deficyt w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi ma związek z trudną sytuacją na rynku odpadów komunalnych występującą przed rokiem 2021 - w tym m.in. rosnącymi kosztami energii i surowców, stale zwiększającymi się kosztami zagospodarowania i składowania odpadów, a także dopasowywaniem instalacji do obowiązujących przepisów. W ostatnim czasie sytuacja na rynku zaczęła się normalizować, o czym świadczą malejące ceny za odbiór 1 Mg większości frakcji odpadów komunalnych w 2022 r.


3 596,3

Łączna masa odebranych odpadów od mieszkańców (tony)

2 794,2

Łączna masa odebranych odpadów

segregowanych z nieruchomości i PSZOK (tony)

802,1

Odebrane odpady

niesegregowane (tony)


Struktura zebranych odpadów w 2021 r.


OSIĄGNIĘTE POZIOMY RECYKLINGU

84,6%

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznychwartość wymagana - min. 20 %

96,4%

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowychwartość wymagana - min. 70 %

27,0%

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania


wartość dopuszczalna - max 35 %TRANSPORT PUBLICZNYwydatki na transport i łączność w 2021 r.

2 993 702

+238,58%

do roku 2020


Wydatki poniesione na transport i łączność w 2021 r. w stosunku do roku poprzedniego wykonano na poziomie wyższym o ponad 2,1 mln zł. W zakresie transportu i łączności wydatki poniesione w 2021 r. objęły dopłaty do publicznego transportu zbiorowego, koszty bieżącego utrzymania ulic (remonty, ulic, naprawę oznakowania, remonty chodników itp.) oraz zadania inwestycyjne. Wydatki inwestycyjne zrealizowane w obszarze dróg publicznych, chodników i ścieżek rowerowych szczegółowo opisano w zakładce Inwestycje.


Struktura wydatków na transport i łączność w 2021 r.
14

Liczba linii

autobusowych


174,7

Długość linii

autobusowych (w km) - na terenie gminy w jednym kierunku

W 2021 r. znaczące środki finansowe gmina poniosła w związku z utrzymaniem lokalnego transportu zbiorowego. Poniesione wydatki w tym dziale mają swoje uzasadnienie w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. 540.289,00 zł przeznaczono na realizację zadania własnego polegającego na zorganizowaniu przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie komunikacji miejskiej na obszarze Gminy Jaworze. Od II półrocza 2017 r. zadanie „Zaspokojenie potrzeb z zakresu transportu publicznego mieszkańców Powiatu Bielskiego” jest realizowane przez Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny.


1,1

Długość nowo wybudowanych

dróg gminnych (w km)

W ramach inwestycji przebudowano cały odcinek drogi ul. Kalwaria o długości 1.084 m.b. Przebudowa drogi polegała na przebudowie konstrukcji jezdni wraz z przebudową skrzyżowań z drogami bocznymi o nawierzchni bitumicznej i gruntowej i przebudową poboczy. W ramach zadania wykonano również odwodnienie pasa jezdnego oraz przyległych terenów przy pomocy urządzeń odwadniających i istniejących wylotów do rowów melioracyjnych. Celem zadania było usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu samochodowego i pieszego.


Zdjęcie przedstawia drogę.

Przebudowana ul. KalwariaGOSPODARKA MIESZKANIOWAwydatki na gospodarkę mieszkaniową w 2021 r.

4 600 965

-7,91%

do roku 2020


Wydatki poniesione w obszarze gospodarki mieszkaniowej w 2021 r. w stosunku do roku poprzedniego wykonano na poziomie niższym o ok. 395 tys. zł. Wydatki ponoszone w obszarze gospodarka mieszkaniowa, obok wydatków na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy, objęły w 2021 r. również wydatki majątkowe obejmujące wykupy nieruchomości i gruntów na terenie gminy oraz realizację zadania pn. "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez przebudowę budynku przy ul. Zdrojowej 30 w Jaworzu wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia", które są szczegółowo opisane w zakładce Inwestycje.


22

Liczba wynajmowanych lokali mieszkalnych w 2021 r.

24

Liczba zawartych umów najmu gminnych lokali komunalnych w 2021 r.

2

Liczba rozwiązanych umów najmu gminnych lokali komunalnych w 2021 r.


14

Liczba wynajmowanych lokali socjalnych w 2021 r.

2

Liczba zawartych umów najmu lokali socjalnych w 2021 r.

1

Liczba rozwiązanych umów najmu lokali socjalnych w 2021 r.


0,0

Grunty przekazane/sprzedane inwestorom pod budownictwo mieszkaniowe (w ha)

1,6

Zasób gruntów gminnych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe
w 2021 r. (ha)

1,6

Zasób uzbrojonych gruntów gminnych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w 2021 r. (ha)