GOSPODARKA


LOKALNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆWpływy z PIT i CIT na mieszkańca w 2021 r.:

2 204

+7,87%

do roku 2020976

Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą

74

Liczba nowych osób prowadzących działalność gospodarczą wpisanych do REGON

43

Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą wypisanych z REGONPodatki dla przedsiębiorców obowiązujące w 2021 r.

Choć przedsiębiorczość nie jest domeną Gminy Jaworze, to władze gminy dążą do zwiększania potencjału gospodarczego gminy. Realizuje się to m.in. poprzez stosowanie niższych niż maksymalne stawek podatku od nieruchomości, a także podatku od środków transportowych. Przyjazne warunki dla prowadzenia biznesu potwierdza stały wzrost liczby osób prowadzących działalność gospodarczą wpisanych w 2021 r. do rejestru REGON. Utrzymanie wysokości obowiązujących stawek zapewnia stabilność finansową gminy, a przy tym gwarantuje możliwość dalszego rozwoju.

Pochodną zwiększającej się bazy przedsiębiorców na terenie Gminy Jaworze są również uzyskiwane wpływy z podatku PIT i CIT. W 2021 r. wartość wpływów z tych podatków wzrosła i w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosła 2.204,29 zł, podczas gdy w 2020 r. było to 2.043,39 .zarządzanie przestrzeniąOdpowiednie zarządzanie przestrzenią w gminie ma bardzo duże znaczenie dla utrzymania porządku przestrzennego, a uchwalanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ma korzystne długotrwałe efekty.

W Gminie Jaworze nie zmieniono ani nie uchwalono nowych MPZP, jednakże znacząca część gminy, zlokalizowana poza Parkiem Krajobrazowym Beskidu Śląskiego, jest pokryta planami. Procesy inwestycyjne są dzięki temu sprawniejsze, m.in. przyczyniło się to do nie podejmowania 2021 r. decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wskazuje, że do sporządzenia MPZP pozostaje 329 ha terenów.

Taki stan wpływa pozytywnie na wizerunek gminy oraz zadowolenie mieszkańców.

Pokrycie Gminy Jaworze Miejscowymi Planami Zagospodarowania przestrzennego

Wykaz aktów planowania przestrzennego dostępny po kliknięciu w mapę

Pokrycie Gminy Jaworze MPZP - mapka.


4

Liczba MPZP

obowiązujących

0

Liczba planów

uchwalonych

1 053

Powierzchnia objęta

MPZP (ha)

50%

Powierzchnia gminy

objęta MPZP


Konsultacje rewitalizacji linii kolejowej nr 190

W ramach opracowywania wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn - Skoczów - Bielsko-Biała - Wadowice - Kraków)" firma IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o. o. przeprowadziła konsultacje społeczne.

Mieszkańcy gmin, przez które przebiega linia kolejowa nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała mogli wyrazić swoją opinię na temat proponowanych rozwiązań biorąc udział w organizowanych spotkaniach konsultacyjnych prowadzonych za pośrednictwem kanału YouTube lub/i wypełnić ankietę. Ankiety dla mieszkańców udostępnione były zarówno w tradycyjnej (papierowej) formie - dostępnej w urzędach gmin jaki i w formie on-line. Dodatkowo przygotowano stronę internetową oraz materiały papierowe - również dostępne w urzędach jednostek samorządu terytorialnego w celu zapoznania zainteresowanych osób z założeniami Projektu. Ankietę dotyczącą proponowanych rozwiązań wypełniły 364 osoby (w tym 16 w wersji papierowej). Stronę internetową do 9 sierpnia 2021 r. odwiedziły 2.432 osoby.

W ramach opracowania dokumentu WSPP przeprowadzono liczne analizy dotyczące między innymi potencjału demograficznego proponowanych, jak i istniejących lokalizacji punktów obsługi podróżnych, analizy techniczne - polegające na badaniu technicznej możliwości usytuowania danej stacji/przystanku, analizy odległości międzyprzystankowych, prognozy ruchu pasażerskiego oraz symulacje ruchu pociągów.

Przebieg linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów Bielsko-Biała - mapka.

Rozwiązania zaplanowane we Wstępnym Studium Planistyczno-Prognostycznym

Opinie mieszkańców wraz z przeprowadzonymi badaniami stanowiły bazę do zaproponowania ostatecznych rozwiązań w ramach WSPP. Na podstawie powyższego przyjęto:

  • propozycję nowego przystanku osobowego Bielsko-Biała Listopadowa - lokalizacja zgłaszana była w ankietach jako atrakcyjna dla mieszkańców, dodatkowo przystanek może zapewnić również obsługę tej części miasta, którą w pierwotnej wersji obsługiwać miał przystanek Filarowa (również zaznaczany jako atrakcyjny dla mieszkańców w ankietach) oraz istniejący przystanek Bielsko-Biała Górne - m. in. Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej, Tauron S. A., Starostwo Powiatowe;

  • przesunięcie przystanku Bielsko-Biała Zachód pod wiadukt ul. Warszawskiej wraz z dowiązaniem tej lokalizacji do infrastruktury pieszej, w ten sposób uzyskujemy korzystne dla pasażera połączenie przystanku m. in. z pobliskim Sarnim Stokiem;

  • brak budowy przystanku Jaworze Dolne;

  • pozostawienie przystanku Grodziec Śląski w istniejącej lokalizacji;

  • jako najkorzystniejszą lokalizację przystanku Bielsko-Biała Osiedle Polskich Skrzydeł przyjęto propozycję 2 znajdującą się przy ul. Kadłubka;

  • ponadto podjęto decyzję o nowej lokalizacji przystanków: Jasienica k. Bielska oraz peronu Pogórze;

  • pozostałe propozycje nie zmieniły się w stosunku do tych przedstawionych w ramach konsultacji społecznych.

Raport opublikowano w październiku 2021 r.Zieleń i rewitalizacja
23,5

Powierzchnia terenów zieleni (ha)


1 303,7

Powierzchnia terenów chronionych (ha)Rewitalizacja Domu Zdrojowego

Wartość końcowa wykonanych robót: 3.309.961,87 zł

Pozyskane dofinansowanie: 3.018.466,91 zł (trwa procedura związana z rozliczeniem zadania).

Ważnym elementem przestrzeni gminy, a zarazem tożsamości lokalnej są zabytki. W krajobrazie Gminy Jaworze szczególne znaczenie ma obiekt zabytkowego domu zdrojowego. W 2021 r. kontynuowano rewitalizację obiektu.

Projekt rewitalizacji obszarów zdegradowanych polegał na przebudowie budynku przy ul. Zdrojowej 30 w Jaworzu celem utworzenia w nim Centrum Usług Społecznych. W ramach inwestycji wykonano niezbędne prace budowlane, remontowe i wykończeniowe (wraz z wbudowaniem zachowanych elementów zabytkowych budynku). Inwestycja, poza walorami związanymi z działaniami w zakresie usług społecznych, przywróciła dawny blask zabytkowemu obiektowi, który usytuowany jest w centrum miejscowości.

Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych „Beskid” Nr VI Sp. z o.o. z Bielska-Białej

Inwestycja wsparta środkami pochodzącymi z Budżetu Państwa oraz środkami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) - oś priorytetowa X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna.

W 2021 r. wyposażono wnętrza oraz dokończono zagospodarowania terenu.

Od początku realizacji inwestycji przeprowadzono:

  • Rozebrano przybudówkę Domu Zdrojowego oraz inne elementy obiektu, które nie kwalifikowały się do dalszego użytkowania. Zdemontowano także pokrycie dachowe wraz z całą więźbą oraz wszystkie instalacje. Przeprowadzono prace konstrukcyjne, m.in. wykonano nowe ściany z bloczków betonowych, rozebrano istniejące fundamenty, osuszono i odgrzybiono elementy muru pruskiego, wykonano nową więźbę drewnianą, montaż rynien i rur spustowych. Następnie wykonano m.in. nową żelbetową przeponę w poziomie posadzki w piwnicy, nowy strop nad piwnicą, schodów z piwnicy na parter oraz z piwnicy na poddasze, nowe instalacje wodno-kanalizacyjne oraz elektryczne, wewnętrzne elementy stolarki drzwiowej. Powstał także nowy ciąg komunikacyjny, o nawierzchni brukowej, zapewniający dostęp do zrewitalizowanego obiektu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  • Na kolejnym etapie utworzono warstwy izolujące ściany fundamentowe oraz tynku termoizolacyjny. Wymieniono elementy stolarki okiennej i drzwiowej. Zamontowano nowy wielofunkcyjny piec gazowy 21 kW. oraz wykonano nową instalację centralnego ogrzewania.

  • Przedstawiony zakres realizacji stanowi konsekwencję Decyzji nr BB/64/2020 Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach z dnia 05.02.2020 r, która zmieniła pozwolenie nr BB/354/2018 z dnia 21.05.2018 r. dla inwestycji dotyczącej rewitalizacji budynku przy ul. Zdrojowej 30 (działka nr 7/4) z przeznaczeniem na pełnienie funkcji publicznych. Decyzją nr BB/64/2020 wprowadzono bowiem projekt uzupełniający do dokumentacji projektowej dla przedmiotowej inwestycji, co jednocześnie znalazło przełożenie na dotychczasową dokumentacją projektową, opisującą przedmiot zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr RI.271.0006.2019. Jednocześnie należy podkreślić, że ww. projekt uzupełniający stanowi wynik konsultacji inwestora - tj. Gminy Jaworze - ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i zapewnia wypracowanie bardziej optymalnych rozwiązań technologicznych godzących potrzebę zachowania wartości zabytkowych obiektu z potrzebami i wymogami nowej funkcji.