SYSTEM OŚWIATOWY GMINY


Głównym zadaniem realizowanym w obszarze oświaty jest zapewnianie uczniom jak najlepszych warunków i możliwości do indywidualnego rozwoju oraz stałego pogłębiania wiedzy. Gmina Jaworze wykonuje zadania w tym zakresie realizując następujące programy:

 • Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Jaworze na lata 2014-2022;

 • Gminny program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2019-2023;

 • Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021;

 • Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2019-2023 w Gminie Jaworze;

 • Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2019-2023 w Gminie Jaworze;

 • Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Jaworze na lata 2019-2021.

Szczegółowe informacje znajdują się w części raportu dotyczącej realizowanych polityk, programów i strategii.OŚWIATA - PODSTAWOWE PARAMETRY194

Liczba dzieci objętych nauczaniem przedszkolnym


Liczba dzieci w wieku 3-6 lat z terenu gminy objęta wychowaniem przedszkolnym w placówkach prowadzonych przez gminę

60,06%

Współczynnik skolaryzacji przedszkolnej


Wskaźnik określa stosunek liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3-6 lat w placówkach prowadzonych przez gmi w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku z terenu gminy.

22,00

Średnia liczebność oddziałów w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy.

2,74

Średnia liczba etatów nauczycielskich na oddział w SP


Wskaźnik określa ilu nauczycieli przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy.


704

Liczba dzieci w szkołach podstawowych

97,91%

Współczynnik skolaryzacji w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa jaki odsetek dzieci objętych obowiązkiem szkolnym pobiera naukę w szkole podstawowej.

8,04

Liczba uczniów na etat nauczycielski w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada na 1 etat nauczycielski w szkole podstawowej.

6,40

Wskaźnik efektywności zatrudnienia nauczycieli


Wskaźnik określa ilu uczniów potrzeba, aby sfinansować 1 umownie liczony etat nauczyciela.System oświatowy Gminy jaworze w 2021 r.Zdjęcie terenu szkoły podstawowej w Gminie Jaworze..

W 2021 roku Gmina Jaworze prowadziła 2 przedszkola oraz 2 szkoły podstawowe:

 • Publiczne Przedszkole Samorządowe Nr 1;

 • Publiczne Przedszkole Samorządowe Nr 2;

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej;

 • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Gen. Broni St. Maczka.

Struktura szkół i przedszkoli w 2021 r.


Kadra nauczycielska oraz pracownicy administracji i obsługi

150,21

Liczba etatów zatrudnionych pracowników ogółem w 2021 roku


111,83

Liczba etatów zatrudnionych nauczycieli w 2021 roku

38,38

Liczba etatów zatrudnionych pracowników administracji i obsługi w 2021 roku


Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego

Dobra polityka kadrowa w szkołach w zakresie doboru kadry nauczycielskiej zapewniła w roku szkolnym 2020/2021 właściwą strukturę zatrudnienia, uwzględniając staż pracy nauczycieli. System doskonalenia zawodowego wśród nauczycieli pośrednio wspierany był przez obowiązujący w szkołach publicznych system awansów zawodowych. W 2021 r. na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę w wysokości 34.551,80 zł.


Centrum Usług Wspólnych Gminy Jaworze

Obsługę jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jaworze, zgodnie ze swoim statutem, prowadzi Centrum Usług Wspólnych Gminy Jaworze . Ogólny zakres prowadzonych działań obejmuje obszary:

 • finansowy;

 • rachunkowy;

 • prawny;

 • administracyjno-organizacyjny.działalność na rzecz uczniów w 2021 r.Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych otoczeni zostali wsparciem nauczycieli oraz specjalistów zgodnie z zaleceniami zawartymi w opiniach ppp i orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego. Korzystali ze wsparcia nauczycieli wspomagających podczas zajęć edukacyjnych oraz brali udział w zajęciach:

 • rewalidacyjnych;

 • dydaktyczno-wyrównawczych;

 • korekcyjno-kompensacyjnych;

 • rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne.

Uczący dostosowywali wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów, opracowywali kryteria oceniania. Organizacja zajęć edukacyjnych w grupie do 5 osób oraz zindywidualizowanej ścieżki kształcenia w znacznym stopniu ułatwiła wychowankom przyswojenie materiału edukacyjnego.

Ponadto uczniowie otoczeni byli wsparciem psychologa i pedagoga, którzy w sytuacjach trudnych i kryzysowych pracowali nad niwelowaniem napięć emocjonalnych i regulacją emocji, a także zapoznawali uczniów z technikami uczenia się, motywowali do podejmowania wysiłku umysłowego.


W roku szkolnym 2020/2021 w SP nr 1 w Jaworze w ramach ppp dodatkowymi zajęciami objęto 234 uczniów:

 • zajęciami rozwijającymi zainteresowania - 160 uczniów;

 • zajęciami wyrównawczymi - 116 uczniów;

 • zajęciami rewalidacyjnymi - 7 uczniów;

 • zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi - 23 uczniów.


W roku szkolnym 2020/2021 w SP nr 2 w Jaworze w ramach ppp dodatkowymi zajęciami objęto 39 uczniów:

 • zajęciami wyrównawczymi - 38 uczniów;

 • zajęciami rewalidacyjnymi - 10 uczniów;

 • zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi - 17 uczniów.


Dowożenie uczniów

W roku szkolnym 2020/2021 uwzględniając uregulowania prawne wynikające z art. 39 ust 4 ustawy Prawo Oświatowe Gmina Jaworze zapewniła uczniom dowóz do szkół na ternie gminy. Łącznie kwota wydatkowana w 2021 r. na ten cel wyniosła 2.741,70 zł.


Pomoc materialna

Gmina Jaworze w roku szkolnym 2020/2021 wypłaciła stypendia dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce lub znaczące osiągnięcia sportowe w łącznej kwocie 18.800,00 zł. Stypendia naukowe oraz sportowe przyznawane są na podstawie regulaminu szkół.

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu - 32 stypendia w I półroczu i 81 stypendiów w II półroczu - łącznie w kwocie 12.900,00 zł;

 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzu - 27 stypendiów w I półroczu i 40 stypendiów w II półroczu - łącznie w wysokości 5.900,00 zł.


Dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Gmina Jaworze zapewnia wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. W 2021 r. kwota wydatkowana z tego tytułu wynosiła 189.337,44.

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu - 117.358,06 zł;

 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzu - 49.434,09;

 • Publiczne Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Jaworzu - 17.545,29 zł;

 • Publiczne Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Jaworzu - 5.000,00 zł.


Dotacje dla niepublicznego przedszkola

Gmina Jaworze w 2021 r. przekazała dotację Niepublicznemu Przedszkolu "Alutka", w wysokości 683.070,42 zł (w tym 36.871,20 zł z tytułu korekty dotacji za I-XII 2020, przekazanej w roku budżetowym 2021). Przedszkole prowadzone jest przez osobę fizyczną.