BUDŻET


DOCHODYDochody ogółem wykonane w 2021 r.

48 711 025

+17,25%

do roku 2020


Dochody ogółem na mieszkańca w 2021 r.

6 933

+17,35%

do roku 2020


6 334

Dochody bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.

599

Dochody majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje.

1 294

Dochody własne na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.

54

Dochody unijne na mieszkańca


Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Jaworze w 2021 r. były wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wpływy w kwocie blisko 15,4 mln zł stanowiły 32% wszystkich dochodów gminy. W stosunku do poprzedniego roku dochody z tytułu udziału w podatku PIT wzrosły o niemal 1,1 mln zł, czyli 8%. Pięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu gminy składa się łącznie na 76% wszystkich wpływów. Najważniejszym źródłem dochodów własnych Gminy Jaworze w 2021 r. były wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, które wyniosły blisko 3,5 mln zł i generowały 7% wpływów do budżetu. Istotnym źródłem dochodów własnych gminy były również wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, wykonane w wysokości prawie 2,4 mln zł.


10 głównych źródeł dochodów Gminy Jaworze w 2021 r.


Dochody Gminy Jaworze w 2021 r.


Dochody podatkowe Gminy Jaworze w 2021 r.Udział dotacji inwestycyjnych

w dochodach ogółem

7,64%

+3,40 pp.

do roku 2020Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

Istotne znaczenie w strukturze dochodów budżetowych Gminy Jaworze w 2021 r. odegrały uzyskane dotacje inwestycyjne. Wartość wykonanych dotacji w 2021 r. wyniosła 3.722.404,06 zł z czego 376.955,06 zł było środkami pochodzącymi z budżetu środków europejskich, zaś 3.345.449,00.zł pozyskano z budżetu państwa lub funduszy celowych.

W 2021 r. Gmina Jaworze otrzymała promesę w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania pn. "Jaworze-Zdrój - Rewitalizacja odwiertu geotermalnych wód solankowych w celu uruchomienia zakładu górniczego i odzyskania praw uzdrowiskowych". Kwota dofinansowania wyniosła 4.400.000 zł. Więcej na temat projektów inwestycyjnych zrealizowanych z dofinansowaniem można zobaczyć w zakładce Inwestycje.WYDATKIWydatki ogółem WYKONANE w 2021 r.

45 180 070

+12,73%

do roku 2020


Wydatki ogółem na mieszkańca w 2021 r.

6 430

+12,82%

do roku 2020


5 195

Wydatki bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuję na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.

1 235

Wydatki majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.

6 664 383

Środki własne

na inwestycje


Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

2 936 454

Wydatki zrealizowane

z dofinansowaniem


Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.W 2021 r. Gmina Jaworze najwięcej środków przeznaczała na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania. Wykonano je na poziomie blisko 14,2 mln zł, co stanowiło 31% budżetu wydatkowego. Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu w większości miast i gmin w Polsce. Podobna tendencja miała miejsce również w poprzednich latach. Wydatki z obszaru pomocy społecznej i wsparcia rodziny wiązały się w głównej mierze z realizacją rządowego programu "Rodzina 500+" oraz wypłatą zasiłków i świadczeń rodzinnych. Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wsparcia rodziny wydano łącznie niemal 11,0 mln zł, co stanowiło 24% budżetu gminy. Utrzymanie aparatu administracyjnego w 2021 r. kosztowało blisko 5,0 mln zł, co stanowiło niemal 11% wydatków gminy. Znaczący udział w strukturze odegrały wydatki zrealizowane w ramach gospodarki mieszkaniowej - ponad 4,6 mln zł, które w znaczącej większości miały charakter inwestycyjny.


Kierunki wydatków Gminy Jaworze w 2021 r.


ZADŁUŻENIEZadłużenie GMINY NA KONIEC 2021 r.

12 395 9153 530 955

Wynik budżetu

ogółem


Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.

7 997 659

Wynik budżetu

bieżącego


Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

25,45%

Zadłużenie w stosunku do dochodów


Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.

13 419

Koszt obsługi

długu


Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.Zadłużenie Gminy Jaworze na koniec 2021 r. wyniosło niemal 12,4 mln zł i stanowiło 25,45% wykonanych dochodów. Choć w stosunku do ubiegłego roku kwota zadłużenia gminy wzrosła o 7,60%, to jednocześnie o 2,28 pp. spadł udział zadłużenia w dochodach ogółem. Gmina sprawnie obsługuje swoje zadłużenie, co pozwala na optymalne finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. W 2021 r. blisko o 3/4 wzrósł poziom wygenerowanej nadwyżki operacyjnej, co zapewnia bezpieczeństwo finansowe gminy, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.


Kształt WPF Gminy Jaworze wg ostatniej zmiany w 2021 r.